مانامان با کسب بازار جدید پایش از راه دور، مصمم است در آینده نزدیک به کاهش بار مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی و راه اندازی اولین مرکز پرستاری ملی ایران و در سطح خاورمیانه و آسیای مرکزی پیشتاز باشد. پوشش دهی جامعه ی هدف ای با ابعاد ” بیماران مزمن و حاد، سالمندان و زنان باردار” از طریق مانامان در راستای اهداف پروژه پاساد، به منظور برداشتن قدم موثری در راستای سلامت ملی و بین المللی دور از دسترس نمی باشد. تیم توسعه سلامت شرکت فناپ با عزمی راسخ و با تکیه بر دارائی های ارزشمند شرکت فناپ میکوشد تا با توسعه ی مانامان طی سه سال آینده بازار مورد نظر را در اختیار گرفته و در راستای اعمال مسئولیت های ملی و بین المللی خود ایفای نقش نماید.