حیدر بابا گویلربوتون دوماندی                        حیدر بابا،تمام جهان را غم گرفته       

گونلریمیز بیر بیریندن یاماندی                        وین روزگار ما همه ماتم گرفته است

بیر بیروزدن آیریلمایون، آماندی                       ای بد کسی که دست کسان کم گرفته

یا خشیلیغی الیمیزدن آلیبلار                        نیکی برفت و در وطن غیر،لانه کرد

یا خشی بیزی یامان گونه سالیبلار                بد در رسید و در دل ما آشیانه کرد

بیرسوروشون بو قارقینمیش فلکدن                آخر چه شد بهانه نفرین شده فلک

نه ایستیور بوقوردوغی کلکدون؟                   زین گردش زمانه و این دوز و کلک؟

دینه گئچیرت اولدوز لاری الکدن                     گو این ستاره ها گذرد جمله زین الک

قوی توکولسون،بو یئراوزی داغیلسین            بگذار تا بریزد و داغان شود زمین

بو شیطانلیق قور قوسی بیرییغیلسین          در پشت او نگیرد شیطان دگر کمین

یامان یئرده گون دوندی آخشام اولدی            خورشید رفت روی جهان را گرفت غم

دونیا منه خرابه شام اولدی                         دنیا مرا خرابه شام است دم به دم

حیدر بابا، دونیا یالان دونیادی                       دنیا همه دروغ و فسون و فسانه شد

                                    دنیا یالان دونیادی