نام‏ها در دو گروه بنی هاشم و غیر بنی هاشم، و به ترتیب حروف الفبا می‏باشند:


بنی هاشم:


فرزندان علی ابن ابی‏طالب:

1- ابوبکر ابن علی (کشته ‌شدن او مشکوک است)

2- جعفر ابن علی

3- عباس ابن علی (ابوالفضل)

4- عبدالله ابن علی

5- عبدالله ابن العباس ابن علی

6- عبدالله الاصغر

7- عثمان ابن علی

8- عمر ابن علی

9- محمد ابن الاصغر ابن علی

10- محمد ابن العباس ابن علی


فرزندان حسن ابن علی:

11- ابوبکر ابن الحسن

12- بِشر ابن الحسن

13- عبدالله ابن الحسن

14- قاسم ابن الحسن


فرزندان حسین ابن علی:

15- ابراهیم ابن الحسین (این نام را ابن شهر آشوب در کتاب المناقب آورده است)

16- عبدالله الرضیع (شیرخوار)

17- علی ابن الحسین الاکبر


فرزندان عبدالله ابن جعفر:

18- عبید الله ابن عبد الله ابن جعفر

19- عون ابن عبدالله ابن جعفر

20- محمد ابن عبدالله ابن جعفر


فرزندان عقیل ابن ابی‏طالب:

21- جعفر ابن عقیل

22- عبدالرحمن ابن عقیل

23- عبد الله الاکبر ابن عقیل

24- عبدالله ابن مسلم ابن عقیل

25- عون ابن مسلم ابن عقیل

26- محمد ابن مسلم ابن عقیل

27- محمد بن ابی سعید بن عقیل

28- مسلم ابن عقیل

29- جعفر ابن محمد ابن عقیل (این نام را ابن شهر آشوب آورده است)

30- احمد ابن محمد الهاشمی (که چهره شناخته‏شده‏ای نیست و ابن شهر آشوب از او یاد کرده است)غیر بنی هاشم:


1- ابراهیم ابن الحُضَین الاسدی

2- ابوالحَتوف ابن الحارث الانصاری

3- ابوعامر النَّهشلی

4- اَسلَم الترکی (خدمت‏گزار حسین ابن علی)

5- اَدهم ابن اُمیة العبدی

6- امیة ابن سعد الطّائی

7- انس ابن الحارث الکاهلی

8- انیس ابن معقل الاصبحی

9- بُرَیر ابن خُضَیر الهَمدانی

10- بِشرابن عبد الله الحَضرمی

11- بکر ابن حی التَّیمی

12- جابر ابن الحجاج التَّیمی

13- جَبَلَة ابن علی الشّیبانی

14- جُنادة ابن الحارث الهمدانی

15- جُنادة ابن کعب الانصاری

16- جُندَب ابن حجیر الخولانی

17- جون (خدمت‏گزار ابوذر غفاری)

18- جُوَین ابن مالک التمیمی

19- الحارث ابن امری القیس الکِندی

20- الحارث ابن نَبهان

21- الحُباب ابن الحارث

22- الحُباب ابن عامر الشّعبی

23- حَبشی ابن قَیس النَّهمی

24- حبیب ابن مُظاهر (یا مُظَهّر) اسدی

25- الحجّاج ابن بدر السَّعدی

26- الحجّاج ابن مسروق الجُعفی

27- الحر ابن یزید الریاحی

28- الحَلّاس ابن عمرو الرّاسبی

29- حنظلة ابن اسعد الشّبامی

30- حنظلة ابن عَمرو الشّیبانی

31- رافع، مولی مسلم الاَزدی

32- زاهر ابن عَمرو الکِندی (مولی عمرو ابن الحَمِق)

33- زُهَیر ابن بِشر الخثعمی

34- زُهَیر ابن سلیم الاَزدی

35- زُهَیر ابن القَین البُجَلّی

36- زیاد ابن عریب الصّائدی

37- سالم مولی بنی المدینة الکلبی

38- سالم مولی عامر العبدی

39- سعد ابن الحارث الانصاری

40- سعد، مولی علی ابن ابی طالب

41- سعد مولی عمرو ابن خالد الصیداوی

42- سعید ابن عبد الله الحنفی

43- سلمان ابن مضارب البُجَلی

44- سلیمان مولی الحسین

45- سِوار ابن مُنعم النّهی

46- سُوَید ابن عمرو ابن ابی المُطاع

47- سیف ابن الحارث ابن سَریع الجابری

48- سیف ابن مالک العبدی

49- شَبیب مولی الحارث الجابری

50- شَوذَب مولی بنی شاکر

51- الضّرغامة ابن مالک

52- عائذ ابن مُجَمُّع العائذی

53- عابس ابن ابی شبیب الشّاکری

54- عابر ابن حسّان ابن شُرَیح

55- عامر ابن مسلم العبدی

56- عبّاد ابن المهاجر الجُهنی

57- عبد الاَعلی ابن یزید الکلبی

58- عبدالرحمن الارحبی

59- عبدالرحمن ابن عبد ربّه الانصاری

60- عبدالرحمن ابن عروة الغفاری

61- عبدالرحمن ابن مسعود التّیمی

62- عبد الله ابن ابی بکر (این نام را جاحظ در کتاب الحیوان آورده است)

63- عبد الله ابن بشر الخثعمّی

64- عبد الله ابن عروة الغفّاری

65- عبد الله ابن عُمَیر ابن حُباب الکلبی

66- عبد الله ابن یزید الکلبی

67- عُبَید الله ابن یزید الکلبی

68- عقبة ابن سمعان

69- عقبة ابن الصَّلت الجُهنی

70- عمارة ابن صلخب الازدی

71- عِمران ابن کعب ابن حارثة الاشجعی

72- عمار ابن حسّان الطّائی

73- عمار ابن السلامة الدّالانی

74- عمرو ابن عبد الله الجندعی

75- عمرو ابن خالد الاَزدی

76- عمرو ابن خالد الصیداوی

77- عمرو ابن قَرظَة الانصاری

78- عمرو ابن مطاع الجُعفی

79- عمرو ابن جنادة الانصاری

80- عمرو ابن ضُبَیعَة الضَّبُعی

81- عمرو ابن کعب، ابوثمامة الصّائدی

82- قارب مولی الحسین

83- قاسط ابن زهیر التَّغلِبی

84- قاسم ابن حبیب الاَزدی

85- کُردوس التّغلبی

86- کنانة ابن عتیق التّغلبی

87- مالک ابن دودان

88- مالک ابن عبد الله ابن سریع الجابری

89- مُجمَّع الجُهنی

90- مُجمَّع ابن عبید الله العائذی

91- محمد ابن البشیر الحضرمی

92- مسعود ابن الحجّاج التّیمی

93- مسلم ابن عوسجة الاسدی

94- مسلم ابن الکثیر الاَزدی

95- مُقسِط ابن زهیر التّغلبی (احتمالا: مُقسِط ابن عبد الله ابن زهیر)

96- منجح، مولی الحسین

97- الموقع ابن ثمامة الاسدی

98- نافع ابن هلال الجملی

99- نصر، مولی علی

100- النّعمان ابن عمرو الرّاسبی

101- نُعَیم ابن عجلان الانصاری

102- واضح الرّومی، مولی الحارث السلمانی

103- وهب ابن حُباب الکلبی

104- یزید ابن ثبیط العبدی

105- یزید ابن زیاد ابن مُهاصر الکندی

106- یزید ابن مغفل الجعفی


علاوه بر افراد نام برده شده در بالا، افراد زیر نیز در جریان رخداد این واقعه جان داده‏اند:

1- عبد الله ابن بقطر

2- قیس ابن مُسهر صیداوی

3- هانی ابن عروة

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.