در مورد چگونگی و زمان تشکیل روستای منامین، اطلاعات درستی در دست نیست.

ولی بر اساس سنگ نوشته ها و قبرستانهای فعلی و قدیمی و بنا بر وجود دیوارهایی در خلیفه باغی و وجود سنگ قبرهایی با نمادهای گوناگون، قدمت زیادی را برآورد می کنند.


با استناد به شواهد ذیل می توان تاریخ روستا را به قبل از اسلام و دوران زرتشت و مسیحیت ربط داد!

1- سنگ نوشته موجود در امام زاده (میرزا علی)، (617 هجری قمری).

2- وجود سنگ قبرهایی بشکل صلیب و اشکال گوناگون در قبرستان فعلی.

3-  وجود دیوارهایی در خلیفه باغی .

4- وجود قبرهای قدیمی  در  اطراف روستا

5- پیدایش زیر خاکی ها

6- پیدایش سکه های قدیمی در قزل دره سی (زیریشت دره سی)

نامهای روستا

منامن، منامین و مانامون نامهایی است که از قدیم تلفظ می شود.

با توجه به اینکه معنی دقیق و روشنی از نام روستا نیست، معانی زیر را استنباط می کنند :

مینه + مین = (ترکی) هزار به هزار

مَن + آمن =

مَن + آمون =

مِنا + مَن =

مانا + مون =

مانا (ف. معین)

[ فر. ] (اِ.) نیروی مستقل مادی و روحانی که در همه جا پراکنده است و در همة شعارها و موجودات و اشیاء مقدس شرکت دارد.

مانا (ف. معین)

(اِ.) 1 - (ص .) شبیه ، مانند، نظیر. 2 - (ق .) ادات تشبیه و تردید: گویی ، پنداری .

مون (ف. معین)

مون . (ضمیر) کلمه ٔ اشاره به معنی ما چنانکه در شعر بر مون می گویند به معنی بر ما. (ناظم الاطباء). بدین ضبط، تداول عامه است و اصل ...

منا (ف. معین)

منا. [ م َ ] (هزوارش ، ص ) به لغت زند و پازند به معنی گشاد و فراخ باشد و آن را شایگان هم می گویند. (برهان ) (آنندراج ). به لغت زند...

منا. [م َ ] (ع اِ) یک من یا پیمانه ای است . مَنَوان و مَنَیان مثنی . ج ، اَمناء، اَمنی ، مَنی ّ، مُنی ّ. (منتهی الارب ). پیمانه ای ک...

منا. [ م ُ ] (ع اِ) ج ِ مُنْیَة. (دهار). امیدها چرا که جمع مُنْیَة است که به معنی آرزو ومقصد باشد. (غیاث ) (آنندراج ). رجوع به مُنی ...

مین  (ف. معین)

مین . (ترکی ، عدد، ص ، اِ) هزار. رجوع به مین باشی شود.

مین . (اِ) واحدی از پول قدیم معادل با چهارصد ریال و یا معادل 100 فرانک طلا. (حاشیه ٔ ص 1635 و ص 1028 ایران باستان ج 2 چ 1311 هَ . ...

مین . (پسوند) پسوند ترتیبی اعداد و صفت پرسشی یا مبهم «چند» (مرکب از پسوند «م » (با ضمه ٔماقبل ) و «ین » پسوند نسبت ) که برای نشان دا...

از کلیه کسانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند خواهشمندیم ما را راهنمایی فرمایند.

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.