شعرای روستای منامن


شعرای منامن

نام خانوادگی

نام

 اسماعیل حکمتی منامن

سلیمانی منامن

صداقت

 رایت عبادی منامن

فیاض عطایی منامن

 

مداح هان روستای منامن

 

مداحان

 نام نام خانوادگی

عكس

محمد رضا شاد منامن

 ابو محمدعبادی منامن

 رایت عبادی منامن


 هادی عبادی منامن

 ذكریا عطایی منامن

علی مهری وفرهنگ ساعدی منامن

مقصود ساقی  منامن


 علیرضاساقی منامن

 فیاض عطایی منامن

زمانعلی عظیمی  منامن

 بهروز عبدالهی

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.