اقناع
قانع سازی , ترغیب یا اقناع در شکلهای گوناگون خود به زمینه ای تخصصی تبدیل شده است که در میان آنها تبلیغات از بیشترین اهمیت برخوردار است.
وقتی از اقناع توسط وسایل ارتباطی سخن می گوئیم به شیوه  هایی اشاره می کنیم که از طریق آنها گونه های مختلف تاثیر بجا گذارده می شود. هم اکنون اقناع یا ترغیب به وظیفه اصلی عرصه های تخصصی جدید تبدیل شده  است که برجسته ترین و مهم ترین این موارد تبلیغات بازرگانی است.
نظر به اهمیت اقناع به عنوان یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین اهداف تبلیغات بازرگانی ، به طور مختصر به تعریف، بررسی دیدگاه ها و بررسی ماهیت  ارتباطات اقناعی پرداخته می شود.
کوششی در تعریف اقناع:  تعاریف متفاوتی از اقناع در دست است که البته همه این تعاریف در یک موضوع واحد اتفاق نظر دارند. اقناع فرآیندی ارتباطی است. هر تعریف الزاما باید هدف چنین فرآیندی را به طور مشخص طرح کند که در این باره تعاریف موجود از اقناع را می توان به دو دسته ویژه تفکیک کرد. یک دسته، هدف اقناع را تغییر نگرش فرد و دسته دیگر تغییر رفتار مخاطب تعریف می کند. آنچه هر دو دسته بر آن تاکید دارند، تغییر می باشد که رفتارگرایان تغییر عقیده را کافی ندانسته بلکه تغییر در رفتار فرد را هدف هر راهکار  اقناعی می دانند.
نکته دیگری که در بیشتر تعاریف موجود از اقناع به چشم می خورد، تفکیک اقناع از سایر اشکال  ارتباطی است، هدف اقناع تنها ارائه اطلاعات یا سرگرمی نمی باشد، بلکه از اطلاع رسانی و سرگرمی نیز  استفاده می نماید.
در تعریف دیگری، واژه اقناع در شکل مناسب به معنی دخل و تصرف در نمادها است که برای انجام عمل از سوی  دیگران طراحی شده است. در واقع توسل به تعقل و احساس به خاطر حصول نوعی رضایت روانی در شخصی صورت می گیرد که اقناع شده  است.
راجر براون، اقناع را دستکاری نماد به منظور ایجاد عمل در دیگران تعریف نموده است و یادآوری کرده است هنگامی که قضاوت شخصی این باشد که عملی که هدف تلاش اقناع است، به نفع اقناع گر است، ولی کاملا به نفع اقناع شونده نیست، تلاش های اقناعی تبلیغات نامیده می شود. تا جایی که فنون مورد استفاده در نظر باشد، اقناع و تبلیغات یکی هستند. تنها زمانی که شخص احساس کند که منبع اقناع منتفع می شود ولی گیرنده سود نمی برد، می توان عمل یا پیام را تبلیغات نامید.
اقناع; در دو دیدگاه: سالها قبل محققان، مفاهیم اقناعی را در دو طبقه مرتبط بر اساس مبانی روان شناختی مقوله بندی کرده اند. یک رهیافت تحت عنوان ریشه های درونی، مدعی تغییر گرایش بر حسب تشریح اطلاعات دریافتی بود. این دیدگاه با رهیافت  اولیه مبنی بر نقش اندیشه و تفهیم در رفتار انسانی بسیار تشابه دارد. رهیافت دوم که محققان مزبور آن را ریشه برونی می نامند، اساسا بر عوامل موجد پذیرش ناآگاهانه مبتنی بر ارتباطات متقابل استوار است.
می توان گفت از همان آغاز دو دیدگاه کاملا متفاوت در رابطه با راهکارهای اقناعی در مقابل یکدیگر صف کشیدند، یکی هدف خود را بر متقاعد کردن مخاطب به هر قیمتی قرار داده بود و دیگری گفتگو با مخاطب را جهت رسیدن به شناختی عمیق تر از مفاهیم، از طریق مشارکت در معنا را مورد استفاده قرار می داد.
بدین ترتیب، یک دیدگاه اقناع را فریب مردم تعریف می کرد مثلا جرج گوردون کتاب خود را درباره ارتباطات اقناعی، (اقناع،  نظریه و ارتباطات فریبکارانه) نامیده است. اما دیدگاه دیگر با تاکید بر جنبه فریبکارانه راهکارهای اقناعی، تفکرات مزبور را ساده انگارانه و یک سویه ارزیابی می کند و در نهایت اقناع را فرآیند کسب اطلاعاتی از جهان پیرامون به وسیله مخاطبین ناهمگونی که به فضاهای اجتماعی تعلق دارند، تعریف می کند و دقیقا بر همین اساس استدلال می کند که راهکارهای اقناعی، تشریک معنا و دادن اطلاعات صحیح با توجه به پس زمینه های اجتماعی مخاطب مورد نظر است.
یک محقق آمریکایی در خصوص اهمیت ترغیب (اقناع) می گوید:
 تمام موفقیتها در تجارت و کسب و کار در تولید صنعتی و اختراعات، در تغییر عقاید مذهبی و در تعلیم و تربیت منوط به طرز اجرای روش ترغیب است.
ف.ر. بی شاپ نویسنده انگلیسی اهمیت ترغیب را چنین بیان می نماید:
 تقریبا منظور از کلیه تبلیغات مدرن ترغیب و تشویق است. بعضی تبلیغات، اطلاعات را با ترغیب آمیخته می کنند و در بعضی ترغیب کم بوده و دربعضی دیگر به هیچ وجه ترغیب به کار نمی رود ولی به طور کلی باید تبلیغات یک وسیله موثر ترغیب تلقی شوند.
بیشتر روان شناسان معاصر اجتماعی فرآیند اقناع را مبتنی بر سلسله مراحل خاصی می بینند. هر چند آنها به توافق خاصی درباره مهمترین این مراحل نرسیده اند لیکن معتقدند حضار به پیامهای ارتباطی توجه کرده، محتوای آنها را درک کرده و به تفکر در باب آنچه شنیده اند می پردازند. افکار مخاطبین نقش قاطعی در این فرآیند داشته و پیام نهایتا بر اثر تحریک ایده های مطلوب آنها و تحت الشعاع قرار دادن مباحث دیگر ذهنی پذیرفته می شود.

نظریه جریان دو مرحله ای اطلاعات (نفوذ ارتباط شخصی):
در راستای اثبات تاثیرات پیام های اقناعی یا ترغیبی تحقیقاتی توسط پژوهشگران علوم ارتباطات انجام شد که الگویی از قانع سازی را طراحی نمودند که جریان اطلاعات در دو مرحله نامیده می شود.
طبق این الگو برای آنکه پیام رسانه ای موثر واقع شود طوری باید طراحی شود که رهبران فکری را متقاعد کند، زیرا آنها هستند که با پیامهای بیشتر درگیر می شوند. رهبران فکری پس از آنکه پیامها را خواندند آنها را با سو»گیری شبکه های اجتماعی موجود به نزدیکان خود انتقال می دهند. نیاز به برخورد تکمیلی چهره به چهره و تاثیر , اساس و بنیان نظریه جریان دومرحله ای است در این نظریه که برای اولین بار توسط لازار سفلد و سپس توسط کاتس و برلسون در مورد نقش رسانه ها و تبلیغات در انتخابات آمریکا انجام شد، معلوم شد که ارجحیت کاندیدا و تصمیم گیری برای رای دادن، بیشتر برمبنای ارتباط و تاثیر چهره به چهره است تا وسایل ارتباط جمعی. این امر کشف دوباره نقش و ربط روابط میان فردی نه فقط در امور عمومی بلکه در بازاریابی، مد، سینما و (تبلیغات) بود.
در مطالعات مربوط به تاثیرات رسانه های همگانی نظریه نفوذ شخصی در چنان موقعیتی از اهمیت تئوریک قرار دارد که در بعضی ارزیابی ها از آن به عنوان پاراداریم مسلط یاد شده است. این نظریه برای مطالعه همه گونه تاثیری صرف نظر از هدف یا فاصله زمانی مناسب است. نظریه نفوذ شخصی نظریه چندان پیچیده ای نیست و لازار سفلد که مبتکر این نظریه محسوب می شود آن را بدین گونه تعریف کرده است: ایده ها و افکار غالبا از طرف رادیو و مطبوعات به رهبران افکار جریان پیدا می کند و از طرف این رهبران به بخش های کمتر فعال مردم منتقل می شود. بدین ترتیب این نظریه بر آن است که اطلاعات به صورت غیرمستقیم و از طریق رهبران فکری به مردم می رسد. رهبران فکری افرادی هستند که از بازده رسانه ها بیش از مردم معمولی استفاده می کنند، با دیگران درباره موضوعات معینی بحث می کنند و بیش از دیگران از محیط پیرامونی و حوادث و جریاناتی که در آن رخ می دهد آگاهی دارند. به عبارت دیگر رهبران افکار به صورت متخصص نظر خواهی می کنند و از آنان استمداد فکری می طلبند. این رهبران , اطلاعاتی را که از رسانه ها به دست می آید تعدیل می کنند و به تعبیر و تفسیر می پردازند.طبق این نظریه، برای آنکه پیام قادر به تغییر عمل مخاطب گردد در اولین مرحله فرستنده پیام باید رهبران فکری مخاطبین را در خانواده، محله، منطقه، موسسه و سازمان هدف قرار می داد، اگر این رهبران با محتوای پیام همسو گردند در مرحله بعدی از طریق بحثهای این رهبران فکری، پیامهای فراگیر رسانه ای (و تبلیغات) با موفقیت بیشتری می توانست  عقیده یا رفتار مخاطبین را تغییر دهد.
     این نظریات در نشر عقاید , برنامه ها و  روش های نوین توسعه امروز  به کار گرفته شده است.
در تبلیغات بازرگانی و جهانگردی به گونه ای می توان از نظریه دو مرحله ای اطلاعات (اطلاع دهی) استفاده نمود بوطورمثال اگر یک شرکت خدمات مسافرتی یا سازمان جهانگردی , جاذبه های توریستی و خدمات تفریحی و مسافرتی جدید خود را در اولین مرحله بین تورلیدرها (رهبران تور) و مدیران آژانس ها و برنامه ریزان تورهای جهانگردی معرفی و تبلیغ نماید و آنها را متقاعد کند که این جاذبه ها و خدمات متفاوت هستند و حتی آنها را متقاعد و ترغیب به بازدید از جاذبه ها نماید سپس از طریق تبلیغات و رسانه های عمومی مانند مطبوعات، اینترنت و رادیو و تلویزیون پیام خود را به مخاطبین (جهانگردان بالقوه) برساند مخاطبین در مراجعه به تورلیدرها و مدیران دفاتر خدمات جهانگردی که حکم رهبران فکری را در این زمینه  برای مشتریان بازی می کنند با مقاومت آنها روبرو نشده حتی توسط آنان با تبلیغات رودررو و پیام های مستقیم اقناعی ترغیب می گردند تا از جاذبه های جهانگردی بازدید و از خدمات مسافرتی جدید استفاده نمایند.
این گونه اطلاعات با توجه به این که شخص اطلاعات دهنده، جنبه های مثبت و واقعی سفر و اقامت خود را با خشنودی تشریح می کند تاثیر بسزایی در شنونده و پیام گیرنده خواهد داشت. اینگونه ارتباطات مستقیم انسانی بوجود آورنده اثرات مضاعف و مکرر هستند که با استفاده از یک سلسله اطلاعات شفاهی تکمیلی، الفاظ و عبارات، تاثیر تبلیغات مستقیم و رودر رو را آشکار می نماید.
با این توضیح روشن می شود که تاثیر نظریه جریان دو مرحله ای ارتباط، الگوی اثرات ارتباط تزریقی را که بر ارتباط مستقیم بین عامل محرک و پاسخ متکی بود از میدان به در برد و در واقع رسانه های همگانی و میان فردی را به هم پیوند زد.عنصر ایدئولوژیک در نظریه نفوذ شخصی براین فرض قرار دارد که افراد به واسطه پیوند های میان فردی و عضویت در گروهها که در بطن آنها جامعه پذیر می شوند و دانش، دیدگاه ها و نحوه قضاوت خود را از این گروهها کسب می کنند، در برابر پیام رسانه ها محافظت می شوند. تحقیقاتی که بعدها درباره نظریه نفوذ شخصی صورت گرفت تا اندازه ای صحت کامل این نظریه را مورد تردید قرار داد. این تحقیقات اگر چه اهمیت گفتگو و تماس های شخصی را در کمرنگ کردن اثر رسانه ها انکار نمی کنند، در عین حال معتقدند که تحقیق کاتس و لازارسفلد به طور صریح و روشنی نشان نمی دهد که نفوذ شخصی همیشه و تحت هر شرایطی به صورت یک متغیر مستقل عمل می کند و به عنوان یک عامل اثر گذار در برابر اثر رسانه ها مقاومت می کند و جریان ارتباطی ممکن است به همان اندازه که احتمال می رود دو مرحله ای باشد می تواند چند مرحله ای باشد. موضوع جریان دو مرحله ای اطلاعات مورد توجه محققین دیگر نیز قرار گرفته است. در تحقیق دکاتور که از روش تطبیقی استفاده شد، سعی گردید که مشخصات رهبران فکری با مشخصات کسانی که این افراد را به عنوان رهبران فکری معرفی می کردند مقایسه شود. رهبران فکری در بررسی دکاتور بیان می کردند که آنها نیز تحت تاثیر رهبران فکری دیگری بوده اند. همچنین در این بررسی معلوم شد که رهبران فکری لزوما در همه حوزه های اجتماعی صاحب نظر نبودند و فاقد آگاهی بودند. این رهبران تنها در موضوعات خاص ( به طور مثال اطلاعات مسافرت و جهانگردی) و یا در مواقع معینی بر دیگران دارای نفوذ بودند.  اینکه چه کسی نقش هدایت کننده و چه کسی نقش دنباله رو را ایفا می کند به مقدار زیادی بستگی به موضوعات و مسائل خاص دارد.
در زمینه خدمات مسافرتی و جهانگردی رهبری فکری غالبا بر عهده جهانگردان فعال و جهان دیده ، رهبران تور یا راهنمایان، برنامه ریزان تورها و مدیران دفاتر خدمات جهانگردی است.
در تحقیقات فوق الذکر پژوهشگران دریافتند که یک رهبر فکری در حوزه خاص، احتمالا در حوزه های دیگری که به او مربوط نمی شود، صاحب نظر و تاثیر گذار نبود. براساس همین تحقیقات در بسیاری مسائل عمومی رهبران فکری درتمام سطوح اجتماعی، اقتصادی، شغلی و حرفه ای یافت می شوند.در واقع رهبران فکری در حوزه ای خاص صلاحیت داشته و برآن اشراف دارند. صلاحیت بدین معنا است که رهبران فکری در آن حوزه فکری که مورد نیاز اطرافیان و مراجعان او است به عنوان فردی مطلع، آگاه، متخصص و صاحب نظر شناخته شود. رهبر فکری علاوه برداشتن پیروان و مراجعان باید در دسترس باشد و روابط او خارج از گروه پیروانش باید گسترده باشد و قادر باشد اطلاعات و مسائلی را که مورد توجه مراجعان و پیروان او است برای آنان فراهم سازد.
یافته های تحقیقی حاکی از آن است که رهبران فکری بیشتر از پیروان خود در مسائلی که به حوزه تاثیر گذاری آنها مربوط می شود به رسانه های همگانی توجه می کنند. بررسی تحقیقات در مورد جهانگردی نشان داده است که رهبران فکری در حوزه جهانگردی در مسائل خدمات مسافرتی، جهانگردی و سیروسفر بیش از دیگر رهبران فکری در حوزه های دیگر و بیش از مراجعان و جهانگردان بالقوه ای که به دفاتر آژانس ها مراجعه می کنند از مجله های تخصصی، اخبار و اطلاعاتی جهانگردی و احتمالا تبلیغات و آگهی هایی که از رسانه ها پخش و توزیع می شود استفاده می کنند، در معرض آن قرار می گیرند و برای اینگونه منابع اطلاعاتی ارزش بیشتری قائل هستند.جهانگردان فعال و جهان دیده، راهنمایان و رهبران تورهای جهانگردی، برنامه ریزان تور و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی همچنین بیش از دیگران در کنفرانس ها و سمینار های تخصصی شرکت کرده و بیش از دیگران با جهانگردان تماس برقرار می نمانید. آنان همچنین بیش از دیگران به تبلیغات و آگهی رسانه ها توجه می کنند و احتمالا به آن علاقمند می شوند. همانگونه که تشریح شد، این نظریه تاکیدی برمناسبات اجتماعی به عنوان عامل تعیین کننده در شکل گیری افکار و رفتارهای جمعی نیز می باشد.
آنچه در نظریه نفوذ ارتباط شخصی مطرح شد اهمیت ارتباط میان فردی را در تغییر نظر مخاطبان (پیروان) نشان می دهد به نظر کابریل تارد پیوند تنگاتنگی بین عملکرد  گفت وشنود و تغییر در نظرها وجود دارد. به عقیده وی آنجا که نظر اندکی عوض می شود یا به آهستگی تغییر می پذیرد به دلیل نبود گفت وشنود (ارتباط میان فردی) است.
این نظریه همچنین تاثیر نفوذ ارتباط شخصی و ارتباطات مستقیم و رودررو را به عنوان یکی از راهکارهای اقناع آشکار نموده و نشان می دهد که کاربرد جریان دو مرحله ای اطلاعات در تبلیغات جهانگردی می تواند بر رفتار و نگرش مخاطبان تاثیر گذار باشد.
اشکال مقاومت در برابر اقناع: پس از بررسی موضوع اقناع و تشریح جریان دو مرحله ای اطلاعات به اشکال و راههای مقاومت مخاطبان در برابر اقناع (ترغیب) می پردازیم.
علوم رفتاری و علوم ارتباطات و دیگر حوزه های نوین علمی به بررسی طرق مقاومت پیام گیرندگان و مخاطبان در برابر اقناع پرداخته اند با ذکر این تجارب به طور خلاصه اشکال مقاومت در برابر اقناع ذکر می شود:
 گزینش تاثیر صرف تجربی:آسانترین شیوه برای دفع ارتباطات ناخواسته، اجتناب از دریافت اطلاعات است، محققان رفتاری این پدیده را در قالب گزینش تاثیر صرف تجربی بررسی می کنند در واقع این مفهوم به معنای واکنش تدافعی انسانها در حمایت از ایده ها و گرایشهای موجود شان بوسیله توجه به کنترل اطلاعات ادراکی، اجتناب از ادراک اطلاعات متعارض با این نگرش و جستجوی سایر اطلاعات حامی می باشد. از این رو تمایل مزبور باعث کاهش تاثیر پیامها بر مخاطبین گردیده، زیرا آنها را به سمت دریافت پیامهای حامی چهارچوب ذهنی شان سوق می دهد.
پیش آمادگی: انسانها تمایل دارند تا از اطلاعات متعارض با عقاید یا اعمالشان احتراز جویند.به نظر- می رسد این تعارض می تواند از طریق وسایل ارتباط جمعی نیز منتقل شود، زیرا دریافت متعارض با اعمال یا درک اهمیت و اعتبار منبع پیام به این امر دامن می زند. این تعارض برحسب میزان اهمیتی که مخاطب به متنفذ مرتبط می داند، به سمت اقناع میل می کند. از سوی دیگر آگاهی از تلاش پیام جهت اقناع کردن مخاطب، سبب مقاومت امر می گردد.
نظریه واکنش: این موضوع توسط روان شناسان بررسی شده است. این نظریه مدعی است که مردم غالبا  علیه تلاشهائی که جهت تحدید آزادی آنها در کنش و تفکر بوجود آمده واکنش نشان می دهند و کسانی که می خواهند آزادی شان را در انتخاب محدود کنند فورا به تدافع ذهنی با افکارشان پرداخته و در مراحل شدیدتر به واکنش های عملی دست می زنند.
مفهوم این نظریه آن است که مردم از کسانی که می خواهند خواستهای خود را بر آنها اعمال کنند رنجیده خاطر می شوند. در واقع افراد گمان می کنند این خواسته ها آزادی انتخاب شان را تحدید می کنند. واکنش هنگامی بروز می کند که بواسطه رنجش  خاطر امکان کنش عادی خود را نمی یابیم.
نفی فشار در تحکیم موضع: تحقیقات راجع به تاثیرات فوق هنوز کامل نیست، اما یک نتیجه کلی که می توان از مباحث فوق گرفت این است که ما نباید هنگام اقناع دیگران با فشاری شدید به تحکیم مواضع بپردازیم. اگر ما خواهان اقناع کردن دیگران هستیم باید این کار را از طریق روشی ملایم و آرام انجام دهیم تا با اصرار. با افزایش فشار ما فقط میزان تدافع مخاطبان را افزایش می دهیم ما نباید به گونه ای جهت گیری کنیم که مخاطبان گمان برند می خواهیم به گرایشهایشان حمله ببریم، زیرا درغیر این صورت آنها آمادگی ضد پیام کسب می کنند و به مقاومت بر ضد فشار مزبور می پردازند.

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.