تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir

بازی های محلی :

توپ آقاجی، توپ وردی، هفت سنگ، قیش وردی، گیزلن  باخ، آی ننه منی قورد آپاردی، وریمیشم، بش داش،

  كمربازی سنتی منامن