دارندگان مدرک کارشناسی ارشد

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد

ردیف

نام خانوادگی

نام

رشته تحصیلی

1

احمدی منامن

سعادت

الهیات

2

جعفری منامن

امیر

الهیات

3

حاتمی منامن

تقدیر

محیط زیست

4

حسن زاده منامن

فردین

الکترونیک

5

درخشان منامن

بهرام

الهیات

6

درخشان منامن

پریسا

ریاضی

7

رحیمی منامن

رضوان

علوم سیاسی

8

ساقی منامن

تقی

حقوق

9

سعادتی منامن

مرتضی

علوم سیاسی

10

عطایی منامن

نظر

الهیات

11

قهرمانی منامن

شهین

ادبیات عرب

12

قهرمانی منامن

عبداله

ادبیات عرب

13

قهرمانی منامن

علی

پرستاری

 

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.